История

Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг е създадено през 1967 година по решение на ОНС, Отдел “ Народна просвета “ гр. Търговище като са отделени всички ученици – роми от квартала. До 1981 година то е интернат, като след това е обособено във ІІ НУ “ Катя Димитрова “. От 1993 г. училището носи името “ Васил Левски “.
Представянето на кратката история на училището е необходимо, тъй като след толкова години то все още носи негативите на тоталитарното време.
Училището не се намира в тъй наречения “ ромски “ квартал на града, а в неговата периферия.
Не може да се твърди, че в училището се учат само роми, защото има деца от смесени бракове, а и родителите не се определят като “роми”. Информацията в тази връзка е конфиденциална и не можем да се ангажираме с определяне на етническа принадлежност на нашите ученици.
През годините винаги една от основните цели на училището е била: Образователно и социално интегриране на учениците.
Това е и един от приоритетите в дейността на училището.
В училището има изградена действаща система за интегриране на учениците от различните етноси.
Осъществяването на процеса на интеграция се осъществява от амбициозен педагогическия колектив, активно работещ с различни извънучилищни институции. Постигнато е много, но главно чрез дейности, обхващащи различните аспекти на работа на педагозите.
Независимо от ежегодно организираната рекламна кампания и разнообразните дейности в училище, както и осъществяването на връзки и дейности с различни институции, все още училището понася всички негативи, свързани с миналия му статут.
Разработването и реализирането на проекти, системната работа във връзка с приобщаването на учениците и родителите към активно взаимодействие с учителите допринася за добрия авторитет на училището и постигане на реални положителни резултати в образователно-възпитателната работа с децата и учениците.

Кът на Патрона на училището

ИЗ ЛЕТОПИСНАТА КНИГА НА
ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГРАД ОМУРТАГ

По решение на ОНС, отдел „Народна просвета” – град Търговище в края на учебната 1966/1967 година от началното училище „Неофит Рилски” и прогимназия „Христо Смирненски” са отделени всички ученици от цигански произход, живеещи в кв .”Възраждане”. Обособени са 8 паралелки в начален курс и 6 паралелки в средния курс. Създава се първото основно училище в град Омуртаг за ученици от малцинствен произход на име „Катя Димитрова”. Педагогическият колектив наброява 28 учители.
Занятията се водят на две смени, като учебните се провеждат в сградата на прогимназията, а занималните са на три места – в пионерския дом, гимназията и частна къща. Сградата определена за училище не е завършена окончателно. На бригадни начала учители и работници довършват бояджийските работи и построяват тоалетните.
На 13.01.1968 г. всички ученици се събират в една сграда.
На 30.01.1968 г. става тържественото откриване на училището. Присъстват много гости, изнесена е богата литературно-музикална програма. На училището са подарени радиоуредба, диван, грамофон, столове и др.
На 29.11.1977 г. тържествено е чествана 10 – годишнината от създаването на училището. Наградени са учители.
През 1981 г. в града се извършва реорганизация на учебното дело. Създават се две единни училища – от ІV до ХІ клас, а също и две начални – І – во и ІІ – ро начално училище. Училище „Катя Димитрова” става ІІ-ро НУ. Зпазва се контингента от 100 % деца от цигански произход. Обучението се води на целодневна организация.
На 15.09.1984 г. се поставя началото на картинна галерия, уредена във фоайето на ІІІ-я етаж с 6 живописни творби и репродукции.
От 1993 г. в училището се обучават и ученици в ІV –ти клас.
От същата година училището носи името „Васил Левски”.