Проект: ЦОИДУЕМ

През месец декември във Второ начално училище „Васил Левски“, гр. Омуртаг стартира проект „УСПЕХЪТ Е ПРЕД НАС“ финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Проект ЦОИДУЕМ


Център за образователна интеграция

на децата и учениците от етническите малцинства

 

Име на проект: „УСПЕХЪТ Е ПРЕД НАС“

Бенефициер: Второ начално училище „Васил Левски”, град Омуртаг

Договор: № БС– 33.21- 4– 007 / 15.12.2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ

На 24.02.2023 г. в двора на Второ начално училище „Васил Левски“ се проведе Дейност 5- „Всички сме в играта“- спортно състезание по проект „Успехът е пред нас“, финансиран от ЦОИДУЕМ.

Разнообразните спортни игри насърчиха родители и ученици да спортуват заедно и да изградят здравословни спортни навици.

Родителите се стимулираха да спортуват заедно със своите деца, въпреки забързаното ежедневие.

Личният пример, който родителите дават на своите деца, е най- добрият начин те да се мотивират да бъдат активни и да се грижат за своето тяло.

Ръководител на проекта: Вилдан Билялова

Дейност 5

ИНФОРМАЦИЯ

На 20.03.2023 г. в стола на Второ начално училище „Васил Левски“ се проведе Дейност 6- „От кухнята на мама и баба“- кулинарна работилница по проект „Успехът е пред нас“, финансиран от ЦОИДУЕМ.

Целта на дейността е приобщаване на родители и ученици към училищната общност чрез готвене на традиционни ястия с основна цел изместване на фокуса и промяна на нагласите към здравословното хранене като естетическо преживяване, наслада на сетивата и споделяне на чувства и впечатления.

Участниците в дейността приготвиха съвместно традиционни ястия, подредиха кулинарна изложба и накрая всички заедно се насладиха на вкусно приготвените блюда.

От старите рецепти на мама и баба се изготви РЕЦЕПТУРНИК.
Ръководител на проекта: Вилдан Билялова

Дейност 6

ИНФОРМАЦИЯ

На 9 и 10 април 2023г. в хотел „Перун“, гр. Елена се проведе тренинг на учители, родители и ученици по дейност 3 на тема „Интеркултурната компетентност съдейства за по-бързата социализация и адаптация на учениците в културно разнообразна среда” по проект „Успехът е пред нас“, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/

Присъстваха  родители, учители и ученици от Второ начално училище „Васил Левски”, град Омуртаг. Обучител беше Нели Николова – регионален координатор към ЦМЕДТ “Амалипе“ гр. Велико Търново.

Обучителят, г-ца Николова представи презентация по темата. Тематичния ракурс на обучението включваше работа по групи

Работата по групи включваше избор на проблем, събиране на информация, анализ на проблема и намиране на решение – съвместно родители,  учители и ученици.

Участниците в обучението изразиха своето мнение с анкетни карти.

Обучението допринесе за повишаване  знанията и уменията на родители и учители, за осъществяване на успешна социализация на учениците от етническите малцинства, за превръщане на училището в привлекателно място за всяко дете и за привличането на родителите като партньори в образователния процес. Повиши се  капацитета на родителите и педагогическия персонал във  Второ начално училище “Васил Левски”, гр. Омуртаг  за планиране и реализиране на  дългосрочни и устойчиви дейности, насочени към социализацията на децата от етническите малцинства и ефективно партньорство  между родители и учители.

Галерия