УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Файлове за изтегляне
2020/2021

Етичен кодекс на общността
Мерки за повишаване на качеството на образованието
Правилник за дейността на училището
Програма за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците
Програма за превенция на ранното напускане училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Програма за целодневна организация
Програмна система за ПГ
Стратегия за развитие на училището

2021/2022

Етичен кодекс на общността
Мерки за повишаване на качеството на образованието
Правилник-за-дейността-на-училището
Програма за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците
Програма за превенция на ранното напускане училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Програма за целодневна организация
Програмна система за развитието на подготвителната група
Стратегия за развитие на училището