Ръководство и учители

ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
7900 гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, ул. “Тимок“ № 3, тел: 0605 / 6-22-58
email: nu2_omurtag@abv.bg

Списък на педагогическия състав за учебната 2017/2018 година

 
№ по ред Име Презиме Фамилия Длъжност
1. Вилдан Билялова директор
2. Светлана Асенова Ипар старши учител ПГ
3. Милкана Николова Христова старши учител
4. Йорданка Добрева Николова старши учител
5. Вилдан Еюбова Билялова главен учител
6. Халиме Мустафова Мустафова учител
7. Ресмие Хаккъева Хамидова старши учител ЧЕ
8. Джунейт Фикретов Йонузов Учител по ФВС
9. Диана Илиева Евстатиева старши учител ГЦОУД
10. Юлвие Хасанова Кадирова старши учител ГЦОУД
11. Кирил Иванов Харизанов старши учител ГЦОУД
12. Смилен Христов Стефанов учител ГЦОУД