Ръководство и учители

ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
7900 гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, ул. “Тимок“ № 3, тел: 0605 / 6-22-58
email: nu2_omurtag@abv.bg

Списък на педагогическия състав за 2021 /2022 учебна година

 
№ по ред Име Презиме Фамилия Длъжност
1. Вилдан Еюбова Билялова директор
2. Светлана Асенова Ипар старши учител ПГ
3. Гюнел Нурдуванова Ахмедова учител
4. Диана Илиева Евстатиева старши учител
5. Йорданка Добрева Николова старши учител
6. Емине Хасанова Мустафова учител
7. Милкана Николова Христова старши учител ГЦОУД
8. Кирил Иванов Харизанов старши учител ГЦОУД
9. Ресмие Хаккъева Хамидова старши учител ЧЕ
10. Халиме Мустафова Мустафова учител