Ръководство и учители

ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
7900 гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, ул. “Тимок“ № 3, тел: 0605 / 6-22-58
email: nu2_omurtag@abv.bg

Списък на педагогическия състав за 2023 /2024 учебна година

 
№ по ред Име Презиме Фамилия Длъжност
1. Емине Хасанова Мустафова директор
2. Фатме Мустафова Назимова старши учител ПГ
3. Йорданка Добрева Николова старши учител
4. Вилдан Еюбова Билялова главен учител
5. Сабина Йорданова Иванова учител
6. Диана Илиева Евстатиева старши учител
7. Ресмие Хаккъева Хамидова старши учител ЧЕ
8. Халиме Мустафова Мустафова учител ФВС
9. Фатме Бейтулова Мехмедова учител ГЦОУД
10. Милкана Николова Христова старши учител ГЦОУД