Проект: „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ – НОИР