Проект: Изкуството да променяме нашият свят

ПРОЕКТ „ИЗКУСТВОТО ДА ПРОМЕНЯМЕ НАШИЯ СВЯТ“, КП 33.18-2019, , ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ

През месец ноември 2019 г. във Второ начално училище „Васил Левски” гр. Омуртаг стартира проект „Изкуството да променяме нашия свят“ КП 33.18-2019, , финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Проектът е по Приоритет 3. Реализиране на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства чрез осъществяване на дейности за мобилност за ученици, учители и родители и е на стойност 19999.50лв.

Ръководител на проекта е Татяна Петрова – директор на училището.

Основна цел на проекта:

Осъществяване на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация на учениците чрез осъществяване на дейности за мобилност за ученици, учители и родители за обхващане и задържане на децата и учениците в училище.

Стратегически цели на проекта:

1.Разширяване на съвместните дейности между училището, училища с преобладаващ състав от мнозинството и местните институции.

2.Повишаване мотивацията на ромските деца и ученици за участие в съвместни дейности с ученици от мнозинството с оглед утвърждаване на чувството за равнопоставеност и взаимно зачитане.

3.Привличане, приобщаване и повишаване на капацитета и самоорганизацията на ромските родители към мобилните дейности.

4.Създаване атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство между учители, родители и ученици.

        Планираните дейности по проекта ще доведат до приобщаване на учениците в съвместни дейности с ученици от мнозинството. В тази връзка дейностите по проекта са насочени конкретно към мерки за повишаване чувството у учениците на желание за единодействие и равнопоставеност. Приемането на общи цели и провеждането на съвместни дейности мултиплицира процеса на успешно интегриране на ромските ученици.

Дейност 1 Организация и управление

Сформиране на добър екип-предпоставка за реализиране на реални резултати от проектните дейности.

Дейност 2 Информиране и публичност

Информиране и популяризиране на целите на проекта през целия период,  реализираните дейности и постигнатите резултати. Информиране на обществеността за реализирания проект и съвместната работа с ЦОИДУЕМ.

Дейност 3 Конференции, обучения, семинари, кръгли маси

Повишаване на образователната компетентност на родители и квалификацията на учителите за резултатно взаимодействие относно успешна интеграция на учениците като предпоставка за ефективно обхващане и задържане на учениците в училище.

Дейност 4 Състезание „Лъвски скок“

Учениците от училището, с активното участие на наставниците, ще вземат участие в ежегодно организираното общоградско състезание „Лъвски скок“. Като представители на училище, чиито патрон е Васил Левски, учениците ще покажат своите спортни възможности, като премерят сили с ученици от всички училища в града и общината.

Дейност 5 Празник „Пъстър Великден“

Учениците от училището ще вземат участие в ежегодно организирания общоградско празник „Пъстър Великден“. Учениците ще покажат своите творчески възможности, като премерят сили с деца и ученици от всички училища и детски градини в града и

общината.

Дейност 6 „Единни в многообразието“

Дейността включва периодични и разнообразни по своята същност събития, ангажиращи учениците от училището, родители, наставниците и ученици от училища с ученици от мнозинството под ръководството на учител:

  • „Моят детски свят“- любими занимания- изложба на детски рисунки
  • „Заедно в клас- как се уча“- съвместна учебна дейност
  • „Моята бъдеща професия“- дискусия
  • „Спортуваме заедно“
  • „Моята родина“- изложба с различни техники
  • „Ние и Европа“-познавателна игра за демонстриране на знания задържавите в Европа, където работят и живеят родителите им.

Дейност 7 „Да се опознаем взаимно“

Дейността включва посещение на гр. Белене и ПП „Персина“ „Къде живея и уча“- среща с ученици и родители от иновативно основно училище „Васил Левски“, гр. Белене с учениците от ІІ НУ“В. Левски“гр.Омуртаг с цел взаимно опознаване включващо презентиране и дискутиране своята принадлежност и мотивацията за контакти с ученици от мнозинството.

Участниците ще посетят и природен парк“Персина“,където ще се проведат

иновативни игри между учениците.

Дейност 8 „Ще бъда до теб“

Съвместна дейност между наставници и ученици от ромски произход за преодоляване на негативни нагласи и ниско самочувствие като предпоставка за успешна образователна интеграция.

Дейност 9 „Морски приключения“

Организиране и провеждане на летен отдих съчетан с активни контакти с връстници от други населени места и държави. Ученици,наставници, родители и учители ще изработват пана с морска тематика, ще рисуват, ще спортуват ,ще танцуват и пеят заедно с връстниците си. Свободното им време ще бъде ангажирано и оползотворено с дейности, способстващи за пълноценно интегриране и социализиране.

Период на изпълнение на проекта: 9 месеца

Това е поредният спечелен проект от Второ начално училище „Васил Левски” гр. Омуртаг, който ще допринесе за издигане на авторитета на училището и превръщането му в привлекателно място за образование и  възпитание.

Галерия 1

Галерия 2

Галерия 3

Дейност по проект- ІІ НУ

Галерия 4